تاثیر اسید فولیک در کنترل اوتیسم (ارتباط اوتیسم با اسید فولیک)